Jak podłączyć się hotspotem do HBLink?

Aby podłączyć się do serwera HBLink poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie do sieci DMR poprzez DMRgateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.

* Kliknąć "Configuration".
* Kliknij "Expert".
* Kliknij "SSH Access".
* W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
* Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:

rpi-rw
sudo nano /root/DMR_Hosts.txt

Spowoduje to otwarcie edytora nano, przewiń do samego końca plik. Wprowadź następujące informacje używając tylko klawisza tabulatora (nie używaj spacji), aby przejść do następnej kolumny.

Dostęp od strony Internetu dla hotspotów typu simplex:

HBLink_DMR  0000    192.168.1.100  passw0rd    55570

Zamiast przykładowego adresu 192.168.1.100 musisz wpisać adres IP serwera HBLink do którego chcesz się podłączyć.

Użyj klawiszy + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy + x aby wyjść.

Dołożenie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem:

sudo nano /root/ipv4.fw

Wprowadź (lub wytnij i wklej) następujące dwie linie jeśli masz htospot:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 55570 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 55570 -j DSCP --set-dscp 46

Użyj klawiszy + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy + x aby wyjść.

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje UPDATE.

Następnie przechodzimy w menu do “Configuration” i w części do konfiguracji DMR “DMR Configuration” w “DMR Master” należy wybrać “DMRGateway” Nic tu w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj poz wspomnianym ustawieniem an DMRGateway i zapisz ustawienia używając “Apply changes”.

Teraz PI-Star w menu administracyjnym wybieramy “Configuration” -> “Expert” i wierszu “Full Edit” wybieramy “DMR GW”. Opcja “Full edit” pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez “Full Edit” -> “DMR GW” bo tylko wteyd masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 2.

„Podstawowa” sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password="passw0rd"
PassAllPC0=1
PassAllPC1=2
PassAllTG0=1
PassAllTG1=2
Debug=0
Id=260xxxx
Location=1
Name=BM_Poland_2602

UWAGA: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w “DMR Network 3”.

[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=192.168.1.100
Port=55570
Password="passw0rd"
TGRewrite0=2,6,2,6,1
TGRewrite1=2,7,2,7,1
TGRewrite2=2,8,2,8,1
Debug=0
Id=260xxxx
Location=1
Name=HBlink-DMR

UWAGA: zamiast 260xxxx w definicji sieci w pol Id musisz podać swój DMR ID oraz zamiast przykładowego adresu IP 192.168.1.100 musisz podać adres IP serwera HBLink do którego podłączasz się, reguły TGRewrite znajdziesz na stronie danego HBLink serwera.

UWAGA: zamiast 260xxxx w definicji sieci w pol Id musisz podać swój DMR ID oraz zamiast przykładowego adresu IP 192.168.1.100 musisz podać adres IP serwera HBLink do którego podłączasz się, reguły TGRewrite znajdziesz na stronie danego HBLink serwera..

 

Szczegółowe informacje o adresie IP HBLink serwera i oraz mapowaniu grup TGRewrite znajdziesz na stronie danego serwera HBLink.

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie “**Full edit -> DMR GW**”. Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Stra na stronie “Configuration” i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie “**Full edit -> DMR GW**” i dla sieci HBLink [DMR Network 3] ustawić **Enabled=1** gdyż aplikacja zmian w Configuration powoduje że dla sieci HBLink jest ustawiana Enable=0 co powoduje że sieć a jest wyłączona!. Niestety jest to błąd Pi-Star zgłaszany do autora ale brak reakcji.

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie ‘Quck Edit’ w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie ‘Quick Edit’ będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na “Apply changes”

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z lokalnym HBLink Master.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne:

TG 6 - Połączenie do reflektora YSH HBLink PL i XLX260 na moduł A
TG 7 - HB Local do rozmów lokalnych na HBLink
TG 8 - HB Cluster do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach 

Źródło: SP2ONG